RGPD
Terug naar de site
De retour au site
WORK IN PROGRESS
GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming)

Specifiek toepasbare regels ter bescherming van de private levenssfeer van de in de
B.E.B.C. databases opgenomen leden, of de door inschrijvingen op eigen ingericht
manifestaties bekomen private gegevens van de betreffende deelnemers.

o Alle door toetredende of bestaande leden, alsook door niet leden doch deelnemers
aan door de vereniging ingerichte manifestaties, verstrekte gegevens, zullen verwerkt
worden als private gegevens en zullen nooit doorgegeven of verkocht worden aan niet
gerechtigden.
o De bedoelde gegevens worden voornamelijk verzameld met behulp van
lidmaatschapaanvragen en  eigen tentoonstellinginschrijvingen via zowel diditale als
schriftelijke weg door de onderscheidenlijke verenigingssecties, zijnde het
secretariaat en de kynologische sectie. De, aan niet leden, advies verstrekkende
sectie zal gebruik maken van zowel de digitale weg als de schriftelijke weg doch zal
geen eventueel, onvrijwillig, bekomen inlichtingen en/of privaatgegevens opslaan of
op andere wijze gebruiken.
o De bekomen en opgeslagen gegevens worden gebruikt ter promovering van eigen
initiatieven, zijnde nieuwsbriefuitgave en kynologische manifestaties.
o De gegevens worden verwerkt en opgeslagen door de vereniging zelf, na inzameling
van de door de onderscheidenlijke verzamelpunten bekomen resultaten inzake
gegevens.
o Alle bekomen gegevens worden na verwerking digitaal opgeslagen in de
onderscheidenlijke toepasselijke databases gedurende één (1) door
inschrijvingsdatum contoleerbaar verenigingsjaar van de betreffende persoon.
o Opgeslagen gegevens van een na een verenigingsjaar niet hernieuwd lidmaatschap
word dus automatisch verwijderd uit de betreffende database, terwijl bekomen
gegevens uit tentoonstellingsinschrijvingen na doorgifte van de catalogen aan de
overkoepelend organen eveneens na een verenigingsjaar vernietigd worden.
o Spontaan ontstane databases (kynologische base, tentoonstelling base) worden
eveneens gezuiverd van de aanwezige gegevens bij niet hernieuwing van een
lidmaatschap indien nog geen verenigingsjaar zou gepasseerd zijn na de
manifestatie.
o Beveiliging van alle bekomen privaatgegevens gebeurd door digitale opslag op door
wachtwoord beveiligde databases en op eveneens door wachtwoord beveiligde DVD-
schijven.

Deze GDPR of AVG regels tengevolge Europesche wetgevingen zijn ingaande vanaf
datum van 25 mei 2018 en zullen onder vernoeming opgenomen worden in het
huishoudelijk reglement hetwelk digitaal beschikbaar is op de site van de vereniging
evenals in gedrukte vorm mits opvraging. Tevens zal het digitaal door verwijzing kenbaar
gemaakt worden bij de onderscheidenlijke wervingen van leden en tentoonstellers
French text down under
RESTART