Evenementen
Shows
Fokkers
Charter
Puppies
Dekreuen
Beschikbaar
Linken
Presentatie
Bestuur
Statuten
Presentatie
Bestuur
Statuten
Lidmaatschap
Standaard
Ludiek
Tentoonstelling
Lidmaatschap
Ludiek
Tentoonstelling
Home
Evenementen
Shows
Charter
Fokkers
Dekreuen
Puppies
Nieuws
Beschikbaar
Linken
Home
Contact
Nieuws
Contact
Standaard
BELGISCHE ENGELSE BULLDOG CLUB
Inschrijving Tentoonstelling
Adres der manifestatie :
Zaal "De Hellewel", Achterdiedonken 6B, B-2820 Bonheiden

31 maart 2019

Keurmeester :
Dhr. Paul SEAL (UK)

Ontvangst der honden : 10.00 uur                 /                 Begin der keuringen : 11.00 uur

Gelieve inschrijving en betaling gelijktijdig uit te voeren

Verschuldigde betaling die één week na verzending van de inschrijving niet op onderstaand vermelde bankrekening verschenen is annuleert betreffende inschrijving automatisch zonder enige verdere herinnering of maning.


Betalingen naar rekening                                                   001-3519644-75
IBAN n° BE05 0013 5196 4475                 /                BIC n° GEBABEBB
Ten name van B.E.B.C., Rue Foresse 342, B-5300 Sclayn (Andenne)

Onherroepelijke sluiting der inschrijvingen    22.02.2019
(of wanneer het vooropgestelde aantal honden bereikt is !)


Door het inzenden van het hieronder oproepbaar digitaal formulier onderwerpt de afzender zich aan het tentoonstellingsreglement en de hierna volgende verbintenis

Weten dat hij door het inzenden van de inschrijving van zijn hond zich onderwerpt aan de bepalingen van het tentoonstellingsreglement. Dat hij de uitspraken van de K.K.U.S.H. zal aanvaarden. Dat voor zover hem bekend de door hem ingeschreven hond gedurende de laatst verlopen 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor het gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk aard te vrezen valt. Hij verklaart voorts de hond niet te zullen voorstellen indien de aangegeven omstandigheden zich alsnog voor de tentoonstelling mochten voordoen. Dat hij geen lid is is van een vereniging of organisme dat niet erkent is door de F.C.I.
Te weten dat door het inzenden van dit formulier hij zich verplicht tot het betalen van het inschrijfgeld. Te weten dat bij niet tijdig betalen van het inschrijfgeld een boete mag worden aangerekend van maximum 40% van het inschrijfgeld per ingeschreven hond (De wijze van betaling dient te geschieden op de manier aangegeven door de inrichtende organisatie. Voor buitenlandse deel­nemers dient de betaling te geschieden per bankoverschrijving)
Te weten dat hij zich hierbij verplicht zijn hond niet terug te trekken van de tentoonstelling voor 17 uur. Te weten dat een boete ten bedrage van 125 euro kan worden opgelegd aan elke inzender die de tentoonstelling verlaat voor het begin van de erekeuringen zonder toelating van de organisatoren. Dat het bestuur het recht heeft inschrijvingen te weigeren waar zij dit noodzakelijk acht en zonder hiervoor de redenen te moeten opgeven.
Dat verandering van keurmeester omwille van bijzondere omstandigheden het terugtrekken van ingeschreven honden niet rechtvaardigt en geen recht geeft op teruggave van de omwille van de inschrijving(en) gestorte sommen.
Schrijf U in voor de show
Het is verboden deel te nemen aan méér dan één klas van individuele mededinging met dezelfde hond.
Inschrijvingen in de koppelklas en groepklas zijn gratis doch elke hond moet ook ingeschreven zijn in een individuele klas.
Naar begin pagina Inschrijving tentoonstelling
Naar begin pagina
Via mij !
Sponsoring
Via deze link !
Naar inschrijvingsformulier