LIDMAATSCHAP
Bij invulling en doorzending van het aanvraagformulier tot lidmaatschap verbind de betrokkene zich tot naleving en eerbiediging van de hieronderstaande verbintenis

VERBINTENIS

Aanvrager wenst lid te worden van de Belgische Engelse Bulldog Club en verklaart zich akkoord met de doelstellingen, de statuten en de huishoudelijke reglementen die hij (zij) bevestigd te zullen eerbiedigen.

Hij (zij) verklaart zich eveneens akkoord met het feit dat de Belgische Engelse Bulldog Club niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor de eventuele schade die door hem (haar) of door personen of honden die hem (haar) vergezellen word aangericht op manifestaties ingericht door de vereniging.

Na betaling van het lidgeld zal zijn (haar) kandidatuur opgenomen worden in de eerstvolgende driemaandelijks verschijnende nieuwsbrief.
Hij (zij) wordt 14 dagen na de verschijning van zijn (haar) kandidatuur automatisch lid indien geen gegrond bezwaar binnen dit tijdsverloop wordt ingediend.

Alle verstrekte gegevens worden in het database-bestand van de vereniging opgeslagen en louter en alleen voor eigen promotie gebruikt.
Deze gegevens blijven ter beschikking voor inzage en verbetering zoals bepaald in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privé-levenssfeer.

Het niet binnen de 8 werkdagen op de rekening van de vereniging verschijnen van het verschuldigd lidgeldbedrag van

30 euro / persoon

vernietigd alsnog de aangegane verbintenis.

Contributie gelijktijdig te vereffenen op rekeningnummer

001-3519644-75                   (BNP PARIBAS-FORTIS)
IBAN n° BE05 0013 5196 4475  /  BIC n° GEBABEBB

Ten name van

BEBC, Rue Foresse 342, B-5300 Sclayn


O

Naar aanvraag

Naar begin pagina

Naar overzicht