HUISHOUDELIJK REGLEMENT
01.   Het Huishoudelijk Reglement bestaat uit de hiernavolgende bepalingen en al deze welke in de toekomst gewijzigd of toegevoegd zullen worden ingevolge beslissingen genomen op bestuursvergaderingen, statutaire en bijzondere ledenvergaderingen.                                                                                 

02.   Tot wijziging of toevoeging aan het huishoudelijk reglement kan alleen wor­den overgegaan mits er een stemmenmeerderheid bekomen wordt in die vergadering waar het voorstel tot wijziging of toevoeging behandeld wordt.

03.   Het bestuur heeft het recht zich niet bevoegd te verklaren en het voorstel tot wijziging of toevoeging naar de agenda van de eerstvolgende statutaire of bijzondere algemene ledenvergadering te verwijzen.

04.   Bestuursbeslissingen van tijdelijke aard, doch opgenomen in het notulenboek hebben voor de duur van de toepasselijkheid dezelfde kracht van uitvoering als artikelen van het huishoudelijk reglement. Indien zulke beslissingen blijken definitief toepassing te moeten vinden, zullen zij als bijkomende artikelen in het huishoudelijk reglement opgenomen worden.

05.   Gevallen niet voorzien door de statuten, het huishoudelijk reglement of de notulen worden door het bestuur geregeld, door het treffen van de op dat moment noodzakelijk geachte maatregelen.                                                               

Naamvoering

06.   In navolging van Artikel 01 van de Statuten zal de franstalige benaming van de vereniging “Club Belge du Bulldog Anglais” luiden en zal deze verkort aangeduid worden als “C.B.B.A.” De duitstalige benaming zal “Belgischer  Englisch Bulldog Klub” luiden en zal verkort aangeduid worden als “B.E.B.K.”

Lidgelden

07.   Het lidgeld zal jaarlijks door het bestuur geëvalueerd, vastgesteld en medegedeeld worden.                                                                                         

08.   Het verlopen van het lidmaatschap en de oproep tot hernieuwing zal medegedeeld worden per digitaal rondschrijven bij de voorlaatste Nieuwsbrief of Bulletin d'Information van het boekjaar.                                                                      

09.   Het bestuur heeft het recht bij niet betaling van het verschuldigde lidgeld, zoals bedoeld in Artikel 08-C van de Statuten, het betreffende lid als wanbetaler op de ledenlijst te laten noteren.

10.   Als wanbetaler op de ledenlijst genoteerde leden kunnen enkel terug in de vereniging opgenomen worden indien geen bezwaar wordt ingediend tegen hun hernieuwde kandidatuur.

Lidmaatschap en tijdsduur

11.   De looptijd van het boekjaar van de vereniging is bepalend over de tijdsduur van de lidmaatschappen en wordt enkel aangegaan voor de tijdsduur van het lopende jaar, ongeacht het moment van toetreding.                                     

12.   Elk jaar van lidmaatschap bedraagt vier kwartalen en begint steeds met het de begindag van het eerste kwartaal (1 januari) onafhankelijk van het moment  waarin de aanvraag tot lidmaatschap en de betaling van het verschuldigde lidgeld door de vereniging ontvangen wordt.                                 

13.   Aanvragen tot lidmaatschap moeten door de aanvragers ingezonden worden via het beschikbaar formulier op de website van de vereniging. Dit ingevuld doorgezonden formulier word beschouwd als een getekende aanvraag en moet door de vereniging als ontvangen bevestigd worden binnen de twee dagen na ontvangst.

14.   Een lidmaatschap word automatisch bekrachtigd indien geen bezwaar wordt ingediend binnen de in de per kwartaal verschijnende Nieuwsbrief of Bulletin d'Information voorziene tijd. Bij een ontvankelijk bezwaar word het ontvangen lidgeld terug gestort.


Statutaire jaarlijkse algemene ledenvergadering

15.   Deze vergadering zal bij voorkeur gepland worden in de maand april en zal dus medegedeeld worden in de Nieuwsbrief of Bulletin d'Information verschijnend in de maand december van het voorgaande jaar.

16.   Oproep tot agendapunten en zich kandidaat stellende leden voor een bestuursmandaat worden gezamenlijk met het voorlopig agenda gepubliceerd in de december publicatie.

17.   Het definitief agenda der statutaire jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gepubliceerd in de Nieuwsbrief of Bulletin d'Information  welke minstens acht dagen voor de voorziene datum der statutaire algemene ledenvergadering verschijnt, zijnde de Nieuwsbrief of Bulletin d'Information verschijnend in de maand maart.

18.   Ieder lid heeft het recht punten ter behandeling of kandidaatstellingen op de dagorde van de jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering te plaatsen. Dit is eveneens toepasselijk voor zich herkiesbaar stellende uittredende bestuursleden.

19.   Punten ter behandeling op de dagorde der statutaire jaarlijkse algemene ledenvergadering moeten ten laatste digitaal binnen zijn op de datum hiertoe medegedeeld in de Nieuwsbrief of Bulletin d'Information dat de te houden statutaire algemene ledenvergadering aan de leden ter kennis brengt.

20.   Punten voor de dagorde der statutaire algemene ledenvergadering moeten digitaal binnenkomen op het secretariaat.

21.   Kandidaat bestuursleden moeten zich digitaal kenbaar maken via het secretariaat. De kandidaatstelling is aanvaardbaar tot de in de Nieuwsbrief of Bulletin d'Information  hiertoe medegedeelde datum. Dezelfde regeling geldt voor de zich herkiesbaar stellende uittredende bestuursleden.

22.   Besluiten van de statutaire algemene ledenvergadering binden alle leden, ook zij die niet aanwezig waren, blanco gestemd hebben of zelfs zouden tegen gestemd hebben.

23.   Het secretariaat moet de uiteindelijke dagorde van de statutaire jaarlijkse algemene ledenvergadering gijdig mededelen aan de redacteur.

Buitengewone algemene ledenvergaderingen

24.   Wanneer door de leden, met een minimum van één/vijfde van het totale ledenbestand, een met reden omkleed verzoek tot bijeenroeping van een buitengewone algemene ledenvergadering gedaan wordt, schrijft het bestuur binnen de drie weken een Buitengewone Algemene ledenvergadering uit.

25.   Bedoelde leden storten elk een borgsom van 50 Euro, die ze bij aanwezigheid op de vernoemde vergadering terugkrijgen.

26.   De sommen gestort door afwezig blijvende leden vervallen aan de vereniging.

27.   Zolang de vereiste borgsom niet globaal in het bezit van de vereniging is wordt het gestelde verzoek niet in behandeling genomen.

28.   Blijft het bestuur in gebreke aan zulk volgens de regels gesteld verzoek gevolg te geven, dan hebben genoemde leden het recht zelf een buitengewone algemene ledenvergadering samen te roepen.

29.   De oproep tot een buitengewone algemene ledenvergadering zal per digitaal rondschrijven gebeuren en de definitieve agenda zal in ditzelfde  rondschrijven opgegeven worden. Alleen de voor deze vergadering opgegeven agendapunten zullen behandeld worden. De oproep moet de leden minstens acht dagen voor de vergaderdatum bereiken.

Bestuursvergaderingen

30.   Het bestuur zal in vergadering verzameld worden via digitaal contact. De vergadering zal ofwel digitaal ofwel in plaatselijke aanwezigheid op een afgesproken ontmoetingsplaats gebeuren.
Zulke vergaderingen zullen plaatsgrijpen telkens dit vereist is voor de goede gang van zaken van de vereniging.
Reeds gekende punten op de dagorde mogen bij oproeping reeds medegedeeld worden. Bijkomende punten mogen tot het begin van de vergadering op de agenda gevoegd worden.
Eens de vergadering geopend, na vermelding van de notulen van de vorige vergadering, volgt de goedkeuring en aanvaarding voor akkoord door de Voorzitter en de Secretaris en wordt de dagorde afgewerkt.

31.   Het bestuur kan slechts geldig vergaderen zo meer dan de helft van het bestuur digitaal aangesloten of aanwezig is.
Indien dit niet het geval is, neemt het hoofdbestuur, indien aangesloten of aanwezig, de verantwoordelijkheid en beslist in werkelijk dringende zaken na onderling overleg. Zij verantwoorden deze beslissing(en) tegenover het bestuur op de eerstvolgende bestuursvergadering met het vereiste aantal bestuursleden.

32.   In geval het hoofdbestuur niet voltallig aanwezig is op een bestuursvergadering met te weinig aanwezige bestuursleden, wordt de vergadering naar een volgende gelegenheid verschoven.
Deze verschuiving mag in werkelijke noodgevallen bestaan uit het theoretisch sluiten van de wegens de standregelen niet mogelijke vergadering en de onmiddellijke herneming hierna van een nieuwe vergadering, waarin alsdan het aanwezige bestuur mag beslissen ongeacht het aantal al dan niet aanwezige bestuursleden en hoofdbestuursleden.

33.   Het hoofdbestuur is gemachtigd, al dan niet in vergadering verzameld, in dringende gevallen beslissingen te nemen in naam van het bestuur en van de club. Zij verantwoorden deze beslissingen naderhand tegenover het bestuur. Indien dit bestuur zich niet met de beslissingen kan verenigen, zal verantwoording moeten afgelegd worden tegenover de leden op de eerstvolgende Statutaire jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Reglementering op het stemmen

34.   Door de statuten of de huishoudelijke reglementen voorziene speciale bepalingen uitgezonderd vereisen ter stemming voorgebrachte voorstellen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zijnde minstens de helft plus één der uitgebrachte stemmen.

35.   Over zaken mag gestemd worden door handopsteking of geheim met stembriefjes, de beslissing dienaangaande berust bij de voorzitter. Over personen moet steeds geheim gestemd worden.

36.   Ongeldige stemmen, zijnde ondertekende, blanco, onduidelijke of iets anders dan het gevraagde bevattende stembriefjes, komen niet in aanmerking voor telling.

37.   Bij staking der stemmen telt de stem van de voorzitter, of van de persoon die de vergadering voorzit, dubbel. Dit houdt in dat bij geheime stemming de voorzitter of de voorzittende persoon zijn stem moet bekend maken en dat deze bekendmaking automatisch de doorslag zal geven.

38.   Uitzondering op de algemene regel van het stemmen : Bij een mandaatschap met meerdere kandidaten en staking der stemmen zal NIET de stem van de voorzitter of de voorzittende persoon doorslag geven maar zal het aantal jaren betrokkenheid in de kynologie bepalend zijn bij de benoeming, zo geen aanspraak kan gemaakt worden op kynologische kennis zullen de aantal levensjaren als bepalend gelden. De oudste in ofwel kynologische jaren ofwel levensjaren zal benoemd worden.

Bestuurssamenstelling

39.   De samenstelling van het bestuur wordt voornamelijk geregeld door Artikel 10 van de Statuten. Dit artikel mag door de reglementen van het Huishoudelijk Reglement nooit ontkracht worden.

40.   Ingevolge paragraaf 5 van Artikel 10 van de Statuten mogen leden van niet Belgische nationaliteit, indien niet officieel gehuisvest in België, niet in het bestuur opgenomen worden.

41.   Kandidaatstelling tot het voorzitterschap moet nadrukkelijk en schriftelijk opgegeven worden, daar deze kandidatuur reeds in de definitieve dagorde van de jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering met vermelding van de naam en de intentie van de kandidaat moet opgegeven worden. Alle overige kandidaatstellingen moeten geen voorkeur van taak vermelden daar de bestuursfuncties later in onderling overleg over de fungerende bestuursleden verdeeld worden.

42.   Hoofdbestuurfuncties mogen niet onderling gecumuleerd worden. Alle andere bestuursfuncties, al dan niet met een specifieke titelvoering, kunnen in cumulatie verricht worden, zelfs met hoofdbestuursfuncties

43.   Het vervallen der bestuursfuncties wordt geregeld volgens de beurtrol. Als richtdatum voor alle verwerkingen geldt de stichtingsdatum der vereniging, zijnde 27 mei 1978.

44.   De beurtrol zal gevolgd worden in het verloop van de functies, niet in het verloop van de diensttijd. Nieuw gekozen bestuursleden worden op de beurtrol ingevoegd volgens de hun toegewezen functie. De mogelijkheid dat een mandaat verloopt alvorens de diensttijd van drie jaar volbracht werd is dus wel degelijk reëel, doch slechts eenmalig. Bij cumulatie van functies bepaald de eerst verlopende functie het tijdstip van het verlopen van het mandaat.

Taakomschrijvingen

45.   De voorzitter leidt de vergaderingen, zorgt voor de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen, het woord te ontnemen of in overleg met de overige bestuursleden de vergadering te doen verlaten.

46.   Hij ondertekent, schriftelijk of digitaal, samen met de secretaris, de goedgekeurde notulen van alle ver­gaderingen.

47.   De secretaris voert alle briefwisseling van de vereniging. Hij klasseert de binnenkomende stukken en de kopijen van hun beantwoording, eerst in een klapper ter lezing door de andere bestuursleden op de eerstvolgende vergadering, naderhand in een definitief klassement.

48.   De secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve formaliteiten der organisaties van de vereniging.

49.   De secretaris verzamelt voor alle vergaderingen de dagordepunten, stelt aldus de dagorde der vergaderingen samen en geeft deze samen met de datum, het uur en de plaats van vergadering  door ter verspreiding onder de belanghebbenden.

50.   De secretaris stelt jaarlijks een verslag op betreffende de activiteiten van de vereniging, voorbije zowel als toekomstige, dat na goedkeuring van het bestuur in de algemene jaarlijkse ledenvergadering aan de orde wordt gesteld.

51.   De secretaris maakt per vergadering een aanwezigheidlijst op.

52.   Van de aanwezigheidslijst der Statutaire jaarlijkse algemene ledenvergaderingen, welke door de aanwezige leden achter hun naam moeten getekend zijn, legt hij een klassement aan.

53.   De secretaris houdt de notulen der vergaderingen bij op afzonderlijke bladen of digitale data die hij samen met de voorzitter, na goedkeuring door de Vergadering, ondertekent en/of parafeert (schriftelijk of digitaal).

52.   De secretaris doet het nodige voor de doorgifte aan de K.M.S.H. van wijzigingen in de statuten van de vereniging.

53.  De secretaris doet het nodige voor het jaarlijks neerleggen aan de K.M.S.H./K.K.U.S.H. van de gecombineerde hoofdbestuursl en ledenlijsten met zijn van de penningmeester ontvangen ledenlijsten.

54.   De penningmeester is verantwoordelijk voor de gelden van de vereniging.

55.   Hij is verantwoordelijk voor de vordering en inning van de lidgelden.

56.   Niet betalingen van het verschuldigde lidgeld geeft hij door aan de redacteur zodat deze de toezending van de nieuwsbrieven of Bulletins d'Information aan de betreffende personen kan stopzetten. Hij meldt deze niet betalingen van de lidgelden eveneens aan het bestuur opdat eventueel maatregelen kunnen getroffen worden.

57. De penningmeester klasseert de binnengekomen toetredingsaanvragen der kandidaat leden. Na ontvangst van het lidgeld noteert hij het lidnummer op de toetredingsaanvraag.

58.   De penningmeester houdt de ledenlijst bij en geeft de nieuwe leden door aan de secretaris en de redacteur, zodat deze laatste zijn verzendingslijst kan bijwerken.

59.   Hij stelt de uiteindelijke jaarlijkse ledenlijst op met behulp van de binnengekomen toetredingsaanvragen en de binnengekomen betalingen en bezorgd deze aan de secretaris die het nodige doet voor het jaarlijks neerleggen aan de K.M.S.H./K.K.U.S.H. van deze ledenlijst.

60.  Betalingen worden door de penningmeester uitgevoerd en hij is verantwoordelijk voor het uitgavenbeleid.

61.   De penningmeester tekent bij ontvangst van gelden, hand in hand overhandigd, een bewijs van betaling.

62.   De penningmeester voert de boekhouding en is verantwoordelijk voor de BTW aangifte. Het boekhoudkundig jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

63.   De penningmeester stelt jaarlijks een kasverslag op over het voorbije jaar dat met de boeken, bankuittreksels en alle andere boekhoudkundige bewijsstukken moet gestaafd worden tegenover in de eerste plaats de door de leden aangestelde kascommissie dewelke hem na onderzoek dezer stukken eventueel fiat verleend tot voorlegging van de bekomen cijfers aan ten tweede het bestuur dat na controle van het bekomen fiat diezelfde cijfers vrijgeeft ter verstrekking aan de leden op de algemene vergadering.

64.   De goedkeuring der cijfers wordt opgenomen in een kasverslag dat op de Statutaire jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt voorgelezen en bij aanvaarding door de leden geldt als de ontheffing van de verantwoordelijkheid van de penningmeester aangaande het beheer der gelden gedurende het afgelopen verenigingsjaar.

65.   Controle van het kasboek, de bankuittreksels, de inkomende en de uitgaande facturen kan alleenlijk uitgevoerd worden door de kascommissie op uitnodiging van of na afspraak met de penningmeester. De controle zal minstens eenmaal per jaar VOOR de statutaire jaarlijkse algemene ledenvergadering moeten uitgevoerd worden opdat op de vergadering de correcte kastoestand zou kunnen medegedeeld worden aan de leden.

66.   Weigering van de penningmeester om controle door de kascommissie van de boekhoudkundige stukken toe te laten zal de onmiddellijke schorsing van diezelfde penningmeester tot gevolg hebben.

67.   Belet op een door de kascommissie voorgestelde datum kan niet als een weigering van controle beschouwd worden. Het bereiken van een vergelijk over mogelijke datums tot controle mag geen verschil van tijdsverloop van meer dan drie weken geven tussen de voorgestelde datum van de kascommissie en de datum die de  penningmeester past. Is dit toch het geval, dan zal deze zaak aan het bestuur voorgelegd worden ter beoordeling en ter beslissing van de eventueel te nemen maatregelen. Vakantieperioden zullen beschouwd worden als uitzonderingstoestanden.

68.   De titel van ondervoorzitter is louter facultatief en enkel van toepassing bij een onvoorziene afwezigheid van de voorzitter tijdens een officiële gebeurtenis. In dat voorkomend geval mag het voorzitterschap enkel opgenomen worden door hem of één van de op dat moment aanwezige fungerende hoofdbestuursleden, nooit door een bestuurslid in een andere commissarisfunctie, de ondervoorzitter uitgezonderd. Dit hoofdbestuurslid of de ondervoorzitter vervangt de voorzitter enkel  tijdens die specifieke afwezigheid en heeft op dat ogenblik identiek dezelfde rechten en plichten.

69.   De redacteur verzorgt de samenstelling en de redactie van de Nieuwsbrief en de Bulletin d'Information. Hij verzamelt de ingezonden bijdragen en waakt erover of de inhoud ervan niet kwetsend is voor derden en tevens of de ingezonden stukken niet strijdig zijn met de doelstellingen van de vereniging, de openbare orde of de goede zeden. Alle officiële mededelingen hem verstrekt en de vereniging aanbelangend zullen door hem gepubliceerd worden in de vernoemde documenten. Hij verzorgt de verzending van de vernoemde documenten aan de leden op elektronische wijze.

70.   De redacteur verzorgd eveneens de verzending van alle rondschrijven der vereniging aan de leden.

Gedragscode

71.   Bestuursleden verbinden er zich toe, bij het einde van hun mandaat, ongevraagd alle in hun bezit zijnde documenten en voorwerpen aan de vereniging toebehorend binnen de acht dagen terug te bezorgen, hetzij bij de voorzitter hetzij bij de secretaris.

72.   Het bestuurslidmaatschap eindigt door : overlijden, ontslagname, afzetting en beëindiging van het lidmaatschap.

73.   Bestuursmandaten zijn niet bezoldigd.

Kascommissie

74.   De kascommissie bestaat uit drie door de Statutaire jaarlijkse algemene ledenvergadering gekozen leden welke geen bestuurslid mogen zijn en ook niet bezoldigd mogen worden. Er fungeren twee effectieve commissarissen, de derde is reserve commissaris.

75.   Elk jaar wordt een nieuwe reserve commissaris verkozen. De vorige reserve commissaris neemt de plaats in van de opschuivende commissaris. De uittredende commissaris kan zich herkiesbaar stellen als reserve commissaris.

76.   De kascommissie heeft op uitnodiging van of na afspraak met de penningmeester nazichtrecht op de boekhoudkundige stukken van de vereniging.

Onkostenvergoeding

77.   Bewijsbare onkosten zullen terugbetaald worden op voorlegging van de betreffende bewijzen.

Manifestaties

78.   In de vakantiemaanden juli en augustus zullen geen manifestaties ingericht worden.

79.   Geen der bestuursleden, noch bij hen inwonende gezinsleden, zullen op de door de vereniging ingerichte C.A.C. tentoonstelling een hond mogen inschrijven of voorbrengen.

80.   Er mogen geen mogelijkheden tot contacten tussen keurmeesters en deelnemers voor de aanvang der manifestaties gecreëerd worden.

Pupbemiddeling

81.   Bij navraag door het grote publiek aangaande bulldog pups zullen in eerste instantie die fokproducten vernoemd worden welke voldoen aan de in het fokreglement opgesomde voorwaarden en gefokt zijn door een van onze leden. Nakomend zullen de fokproducten vernoemd worden  welke niet totaal beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in het fokreglement. De vereniging zal zich in geen van beide gevallen vastleggen, noch door aan te bevelen noch door het verstrekken van garanties.

82.   De pupbemiddeling gevoerd via de website van de vereniging zal enkel toepasselijk zijn voor de charterfokkers.  

83.   Fokkers welke op de vigerende reglementen, uitgaande van de overkoepelende organisaties, uitzonderingen toegestaan hebben gekregen van diezelfde instanties moeten deze uitzonderingsmaatregelen met schriftelijke bewijsstukken aan de vereniging bekendmaken, hetzij bij voorbaat of met de aangiften waarop de uitzonderingen toepassing hebben. Niet navolging van dit reglement zal automatisch de opening van een dossier tot gevolg hebben.

Dekreu vermeldingen

84.   Om als dekreu voor vermelding op de website van de vereniging in aanmerking te kunnen komen moet de hond eigendom zijn van een lid, twaalf maand of ouder zijn en de selectiehomologatie van de K.M.S.H. op zijn stamboom bekomen hebben. Hij zal opgenomen worden met contactdetails, één (1) foto en details van zijn stamboom op voorwaarde de volgende stukken te verstrekken; kopij van de voor en achterkant van zijn stamboom, kopij van zijn DNA attest en kopij van de eigenaar zijn foktoelating uitgereikt door de K.M.S.H. De aanvraag moet ingediend worden via het officiële emailadres van de vereniging. 

85.   De vermelding als dekreu vereist steeds een schriftelijke aanvraag door de eigenaar.                                                                                                        

Vermelding als fokker

86.   Is alleen mogelijk als charterfokker op de website van de vereniging.  

87.   De voorwaarden om als charterfokker gratis in de website van de club opgenomen te worden zijn de volgende : in België woonachtig zijn, een kennelnaam voeren, lid zijn van de vereniging, enkel bulldoggen of maximum één bijkomend ras fokken en het charter ondertekend hebben. De betreffende fokker zal vermeld worden met alle voorziene door hem verstrekte contactgegevens.

88.   De vermelding om als charterfokker op de website van de vereniging geplaatst te worden vereist steeds een schriftelijke aanvraag. 

89.   Om private annonces te plaatsen in de Nieuwsbrieven of Bulletins d'Information moet steeds digitaal contact genomen worden met de penningmeester/redacteur. Zulke annonces zijn niet mogelijk op de website van de vereniging.

90. Zulke annonces zijn nooit gratis, daarom dus de verplichte contactname met de penningmeester/redacteur.    

Naar begin pagina

Naar overzicht