01 Het Huishoudelijk Reglement bestaat uit de hiernavolgende bepalingen en al deze welke in de toekomst gewijzigd of toegevoegd zullen worden ingevolge beslissingen genomen op bestuursvergaderingen, statutaire en bijzondere ledenvergaderingen.       
                                                                          
02 Tot wijziging of toevoeging aan het huishoudelijk reglement kan alleen wor¬den overgegaan mits er een stemmenmeerderheid bekomen wordt in die vergadering waar het voorstel tot wijziging of toevoeging behandeld wordt.

03 Het bestuur heeft het recht zich niet bevoegd te verklaren en het voorstel tot wijziging of toevoeging naar de agenda van de eerstvolgende statutaire of bijzondere algemene ledenvergadering te verwijzen.

04 Bestuursbeslissingen van tijdelijke aard, doch opgenomen in het notulenboek hebben voor de duur van de toepasselijkheid dezelfde kracht van uitvoering als artikelen van het huishoudelijk reglement. Indien zulke beslissingen blijken definitief toepassing te moeten vinden, zullen zij als bijkomende artikelen in het huishoudelijk reglement opgenomen worden.

05 Gevallen niet voorzien door de statuten, het huishoudelijk reglement of de notulen worden door het bestuur geregeld, door het treffen van de op dat moment noodzakelijk geachte maatregelen.                                                                

Naamvoering

06 In navolging van Artikel 01 van de Statuten zal de franstalige benaming van de vereniging “Club Belge du Bulldog Anglais” luiden en zal deze verkort aangeduid worden als “C.B.B.A.” De duitstalige benaming zal “Belgischer  Englisch Bulldog Klub” luiden en zal verkort aangeduid worden als “B.E.B.K.”

Lidgelden

07 Het lidgeld zal jaarlijks door het bestuur geëvalueerd, vastgesteld en medegedeeld worden.
                                                                                          
08 Het verlopen van het  lidmaatschap in het voor de betreffende persoon lopende boekjaar en de oproep tot hernieuwing zal medegedeeld worden per aangehecht schrijven bij de nieuwsbrief van datzelfde lopende boekjaar. 

09 Het bestuur heeft het recht bij niet betaling van het verschuldigde lidgeld, zoals bedoeld in Artikel 08-C van de Statuten, het betreffende lid als wanbetaler op de ledenlijst te laten noteren.

10 Als wanbetaler op de ledenlijst genoteerde leden kunnen enkel terug in de vereniging opgenomen worden indien geen bezwaar wordt ingediend tegen hun hernieuwde kandidatuur.

Lidmaatschap en tijdsduur

11 Het boekjaar van de vereniging is onvariabel en wordt niet bepaald door het kwartaal van toetreding. 
                                   
12 Elk individueel jaar van lidmaatschap bedraagt vier kwartalen en begint met het kwartaal waarin de aanvraag tot lidmaatschap en de betaling van het verschuldigde lidgeld door de vereniging ontvangen wordt.    
                             
13 Een lidmaatschap word automatisch bekrachtigd indien geen bezwaar wordt ingediend binnen de in de kandidaat-ledenlijst als voorwaarde gestelde tijd. Bij een ontvankelijk bezwaar word het ontvangen lidgeld terug gestort.

14 De digitaal beschikbare lidmaatschapsaanvraag wordt ontworpen door de redacteur en door hem gepubliceerd op de site van de vereniging. Op de betreffende link op de site van de vereniging moet de verbintenis voorkomen, welke bevestigt dat de aanvrager instemt met het gestelde doel van de vereniging, dat hij de statuten aanvaardt en het huishoudelijk reglement zal eerbiedigen. Via de site van de vereniging ingediende aanvragen worden als voor akkoord getekende documenten beschouwd.

Statutaire algemene ledenvergadering
.
15 Deze vergadering zal bij voorkeur gepland worden in de maand april en zal dus medegedeeld worden in de nieuwsbrief verschijnend in de maand januari van dat jaar.

16 Oproep tot agendapunten en vermelding van de eventueel in de loop van het jaar reeds binnengekomen voorstellen plus de oproep tot  zich kandidaat stellende leden voor een bestuursmandaat worden gezamenlijk met het voorlopig agenda gepubliceerd in de nieuwsbrief. Dezelfde regeling geldt ook voor de zich herkiesbaar stellende uittredende mandatarissen.

17 Ieder lid heeft het recht punten ter behandeling op de dagorde van de statutaire algemene ledenvergadering te zetten. Voorstellen en kandidaturen welke eventueel in de loop van het jaar ontvangen werden zullen eveneens in het agenda gepubliceerd worden.

18 Voorstellen en kandidaturen moeten bij het secretariaat per E-mail, binnen de in het rondschrijven welke de leden van de voorziene datum van vergaderin op de hoogte steld, vermelde uiterste datum van antwoorden, ingezonden worden.   

19 Ingediende voorstellen zonder onmiddellijk mogelijke oplossing of aanvaarding tot behandeling op een voorziene vergadering worden automatisch ter behandeling verlegd naar een bestuursvergadering of de volgende Statutaire Jaarlijkse Ledenvergadering afhankelijk van hun inhoudelijke bedoeling.

20 Vroegtijdig ter behandeling ingediende voorstellen of kandidaturen worden automatisch doorverwezen naar de erop volgende Jaarlijkse Statutaire Ledenvergadering.

21 Laattijdig ter behandeling aankomende voorstellen, te beschouwen als equivalenten van de vroegere “Rondvraag”, worden automatisch naar de volgende Statutaire Jaarlijkse Ledenvergadering ter behandeling verlegd en aldus ook aan de indieners ervan medegedeeld.

22 Het definitief agenda der statutaire algemene ledenvergadering zal gepubliceerd worden in de nieuwsbrief verschijnend minstens acht dagen voor de voorziene datum der statutaire algemene ledenvergadering, te weten de nieuwsbrief van de maand april.

23 Bevestigingen van de ledenvergaderingen worden in de bevestigingsnieuwsbrief aangevuld met de eventueel bijgekomen te behandelen voorstellen en kandidaturen plus de  eventuele verwijzing naar de opvolgende nieuwsbrief welke eventueel de mogelijk vermeldbare aanvaarde besluiten zal verstrekken.

24 Besluiten van de statutaire algemene ledenvergadering binden alle leden, ook zij die niet gereageerd hebben op de uitnodiging of zelfs indien zij zouden tegen gestemd hebben.

25 Het secretariaat moet de uiteindelijke dagorde van de statutaire algemene ledenvergadering ter publicatie mededelen aan de redacteur.

26 Eventueel binnenkomende aanvragen tot lidmaatschap na de mededeling van het definitieve agenda zullen niet in aanmerking kunnen of mogen genomen worden voor het toestaan van alsnog deelname aan de ledenvergadering. Zulke lidmaatschappen zijn trouwens maar ingaande na het doorlopen van de aanvaardingsprocedure vermeld in het ten dien doeleinde voorziene verzoek tot lidmaatschap op de site van de vereniging.

Opvolging en behandeling van de agendapunten

27 Alle bekomen besluiten welke als gewenst, door het bekomen van hun procentuele meerderheid (helft plus één van de deelnemers), zullen door het bestuur beschouwd worden als onmiddellijk toepasbaar en zullen aan de leden medegedeeld worden via de nieuwsbrieven.
 
28 Agendapunten welke door aangestelde commissies gecontroleerd en correct bevonden zijn, worden ter voorkoming tot niet statutaire verspreiding, niet via de nieuwsbrieven medegedeeld doch kunnen door de geinterresseerde leden via hun gekend Emailadressen opgevraagd worden en zullen via diezelfde mediamiddelen beantwoord worden.

Buitengewone algemene ledenvergaderingen

29 Wanneer door de leden, met een minimum van één/vijfde van het totale ledenbestand, een met reden omkleed verzoek tot bijeenroeping van een buitengewone algemene ledenvergadering gedaan wordt, schrijft het bestuur binnen de drie weken een Buitengewone Algemene Ledenvergadering uit.

30 Bedoelde leden storten elk een borgsom van 50 Euro die ze bij aanwezigheid op de vernoemde vergadering terugkrijgen.

31 De sommen gestort door afwezig blijvende leden vervallen aan de vereniging.

32 Zolang de vereiste borgsom niet globaal in het bezit van de vereniging is wordt het gestelde verzoek niet in behandeling genomen.

33 Blijft het bestuur in gebreke aan zulk volgens de regels gesteld verzoek gevolg te geven, dan hebben genoemde leden het recht zelf een buitengewone algemene ledenvergadering samen te roepen.

34 De oproep tot een buitengewone algemene ledenvergadering zal indien uitgaande van de vereniging per digitaal schrijven gebeuren.

35 De oproep tot een buitengewone algemene ledenvergadering zal indien uitgaande van bepaalde leden op een door hen verkozen wijze van berichtgeving doch met eerbiediging van de statutaire normen moeten gebeuren.

36 In beide gevallen zal het definitieve agenda in het schrijven moeten opgegeven worden. Alleen de voor zulke vergaderin-gen opgegeven agendapunten zullen mogen behandeld worden.

37 De oproep moet de leden minstens acht dagen voor de vergaderdatum bereiken.

Bestuursvergaderingen (Waneer noodzakelijk)

38 Het bestuur zal tot vergaderen gecontacteerd worden telkens dit vereist is voor de goede gang van zaken van de vereniging.

39 De bestuursleden zullen per digitale oproep uitgenodigd worden op de digitale behandeling van het agenda en zullen bij die gelegenheid eveneens ingelicht worden over de te behandelen punten. Reeds eerder behandelde punten met een voorgestelde mogelijke oplossing worden eveneens in het agenda opgenomen
.
40 Punten voor de dagorde van een bestuursvergadering mogen tot voor het beginnen van de vergadering op de agenda bijgevoegd worden.

41 De bestuursleden kunnen de ingebrachte te behandelen punten als aanvaardbaar aannemen en dan worden zij behandeld tot een akkoord bekomen wordt of zij kunnen de ingebrachte punten als niet aanvaardbaar afwijzen en dan moeten deze punten verlegd worden naar de eerstvolgende Jaarlijkse Statutaire Ledenvergadering.

42 Eens de vergadering geopend, na bekendmaking van de notulen van de vorige vergadering, de goedkeuring en bekrachtiging van de akkoorden door de voorzitter en de secretaris, wordt de dagorde in de bekomen volgorde afgewerkt.

43 De op aangekondigde, voorgebrachte en met meerderheid (helft plus één van de deelnemende bestuursleden) aanvaarde punten, bekomen reacties worden eventueel met hun pro en/of contra argumenten terug voorgelegd ter verdere behandeling aan de onderscheidenlijke bestuursleden. Overtreffende (helft plus één van de deelnemende bestuursleden) negatieve resultaten op de behandelde voorstellen heffen de aanvaarding van deze voorstellen op.

44 Aanvaarde voorstellen met hun besluit worden de gekende effectieve  leden medegedeeld via de eerstvolgende nieuwsbrief. Afgewezen voorstellen worden enkel aan de indiener van het voorstel medegedeeld.

45 Het bestuur kan slechts geldig vergaderen zo meer dan de helft van zijn ledenaantal in digitaal contact is.

46 Indien dit niet het geval is, neemt het hoofdbestuur, indien in contact, zijn verantwoordelijkheid en beslist in werkelijk dringende zaken na onderling overleg. Zij verantwoordt deze beslissing(en) tegenover het bestuur op de eerstvolgende bestuursvergadering met het vereiste aantal bestuursleden in digitaal contact.

47 In geval het hoofdbestuur niet voltallig beschikbaar is op een bestuursvergadering met te weinig aanwezige bestuursleden, wordt de vergadering naar een volgende datum verschoven. Deze verschuiving mag in werkelijke noodgevallen bestaan uit het digitaal afsluiten van de wegens de standregelen niet mogelijke vergadering en de onmiddellijke opening hierna van een nieuwe vergadering, waarin alsdan het aanwezige bestuur mag beslissen ongeacht het aantal aanwezige stemmen.

48 Het hoofdbestuur is gemachtigd, al dan niet in vergadering verzameld, in dringende gevallen beslissingen te nemen in naam van het bestuur en van de club. Zij verantwoorden deze beslissingen naderhand tegenover het bestuur.

49 Indien dit bestuur zich niet met de beslissingen kan verenigen, zal verantwoording moeten afgelegd worden tegenover de leden op de eerstvolgende statutaire algemene ledenvergadering.

Reglementering op het stemmen

50 Door de statuten of de huishoudelijke reglementen voorziene speciale bepalingen uitgezonderd, vereisen ter stemming voorgebrachte voorstellen en kandidaturen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zijnde minstens de helft plus één der digitaal uitgebrachte stemmen.

51 Ingevolge de eventueel voorgestelde toepasselijke mogelijkheden zullen de stemmen van de niet op de uitnodiging gereageerd hebbende leden integraal als met de voorstellen en kandidaturen akkoord gaande stemmen genoteerd worden en de tegenstemmen op voorstellen of kandidaturen als dusdanig genoteerd worden. Deze wijziging in de procedure maakt alle leden, geïnteresseerd of niet, mede beslissend in de functionering van de vereniging. Controle op de rechtsgeldig-heid van de ingebrachte bezwaren tegen geopperde voorstellen en kandidaturen gebeuren via het bij de vereniging gekende E-mailadres (destijds door het lid bij de toetreding opgegeven en volgens reguliere vaststelling ondertussen niet veranderd).  

52 Stemmingen op voorstellen en kandidaturen word met eerbiediging van het stemgeheim door de in ontvangst nemende instantie behandeld.

53 Ongeldige stemmen, zijnde blanco, onduidelijke of iets anders dan het gevraagde bevattendestembriefjes of E-mails, komen niet in aanmerking als zijnde positieve stemmen voor de telling.

54 Bij staking der stemmen telt de stem van de voorzitter dubbel. Dit houdt in dat de stem van de voorzitter of de voorzittende persoon automatisch de doorslag zal geven.

Uitzondering op de algemene regel van het stemmen

55 Bij een mandaatschap met meerdere kandidaten en staking der stemmen zal NIET de stem van de voorzitter of de voorzittende persoon de doorslag geven maar zal het aantal jaren betrokkenheid in de kynologie bepalend zijn bij de benoeming. Zo geen aanspraak kan gemaakt worden op kynologische kennis zullen de aantal levensjaren als bepalend gelden. De oudste in ofwel kynologische jaren ofwel levensjaren zal benoemd worden.

Bestuurssamenstelling

56 De samenstelling van het bestuur wordt voornamelijk geregeld door Artikel 10 van de Statuten. Dit artikel mag door de reglementen van het Huishoudelijk Reglement nooit ontkracht worden.

57 Leden van niet Belgische nationaliteit, indien niet officieel gehuisvest in België, mogen niet in het bestuur opgenomen worden.

58 Kandidaatstelling tot het voorzitterschap moet nadrukkelijk en schriftelijk opgegeven worden daar deze kandidatuur reeds in de definitieve dagorde van de jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering met vermelding van de naam en de intentie van de kandidaat moet opgegeven worden.

59 Alle overige kandidaatstellingen moeten geen voorkeur van taak vermelden daar de bestuursfuncties later in onderling overleg over de fungerende bestuursleden verdeeld worden.

60 Hoofdbestuurfuncties mogen niet onderling gecumuleerd worden. Alle andere bestuursfuncties, al dan niet met een specifieke titelvoering, kunnen in cumulatie verricht worden, zelfs met hoofdbestuursfuncties

61 Het vervallen der bestuursfuncties wordt geregeld volgens de aangehechte beurtrol. Als richtdatum voor alle verwerkingen geldt de stichtingsdatum der vereniging, zijnde 27 mei 1978.

62 De beurtrol zal gevolgd worden in het verloop van de functies, niet in het verloop van de diensttijd.  De mogelijkheid dat een mandaat verloopt alvorens de diensttijd van drie jaar volbracht werd is dus wel degelijk reëel, doch slechts eenmalig.

63 Bij cumulatie van functies bepaald de eerst verlopende functie het tijdstip van het verlopen van het mandaat.

64 Nieuw gekozen bestuursleden worden op de beurtrol ingevoegd volgens de hun toegewezen functie.

Taakomschrijvingen

65 De voorzitter leidt de vergaderingen, zorgt voor de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement.

66 Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen, het woord te ontnemen of in overleg met de overige bestuursleden de vergadering te doen verlaten.

67 Hij bevestigd in samenwerking met de secretaris de goedgekeurde notulen van alle ver¬gaderingen.

68 De secretaris voert alle briefwisseling van de vereniging. Hij klasseert de binnenkomende stukken en de kopijen van hun beantwoording in een definitief klassement.

69 De secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve formaliteiten der organisaties van de vereniging.

70 De secretaris verzamelt voor alle vergaderingen de dagordepunten, stelt aldus de dagorde der vergaderingen samen en geeft deze met vermelding van de datum van gebeuren in samenwerking met de penningmeester/redacteur door aan de belanghebbenden.

71 De secretaris stelt jaarlijks een verslag op betreffende de activiteiten van de vereniging, voorbije zowel als toekomstige, dat na goedkeuring van het bestuur in de algemene jaarlijkse ledenvergadering aan de orde wordt gesteld.

72 De secretaris maakt per vergadering een aanwezigheiddossier op.

73 Van de aanwezigheidsdossiers van leden en bestuursvergaderingen legt hij een klassement aan.

74 De secretaris houdt de notulen der vergaderingen bij in afzonderlijke databases die hij  na goedkeuring voor akkoord verklaart.

75 De secretaris doet het nodige voor de doorgifte aan de K.M.S.H. van wijzigingen in het bestuur van de vereniging.

76 De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden van de vereniging.

77 Hij is verantwoordelijk voor de vordering en inning van de lidgelden.

78 Niet betalingen van het verschuldigde lidgeld geeft hij door aan de redacteur zodat deze de toezending van de nieuwsbrieven aan de betrokken personen kan stopzetten. Hij meldt deze niet betalingen van de lidgelden eveneens aan het bestuur opdat eventueel maatregelen kunnen getroffen worden.

79 De penningmeester klasseert de binnengekomen toetredingsaanvragen der kandidaat leden. Na ontvangst van het lidgeld noteert hij het lidnummer op de toetredingsaanvraag.

80 De penningmeester houdt de ledenlijst bij en geeft de nieuwe leden door aan de redacteur, zodat deze zijn verzendingslijst kan bijwerken.

81 Hij stelt de uiteindelijke jaarlijkse ledenlijst op met behulp van de binnengekomen toetredingsaanvragen en de binnengekomen betalingen. Hij doet het nodige voor het jaarlijks neerleggen aan de K.M.S.H./K.K.U.S.H. van deze ledenlijst.

82 Betalingen worden door de penningmeester uitgevoerd en hij is verantwoordelijk voor het uitgavenbeleid.

83 De penningmeester tekent bij ontvangst van gelden, hand in hand overhandigd, een bewijs van betaling.

84 De penningmeester voert de boekhouding en is verantwoordelijk voor de BTW aangifte. Het boekhoudkundig jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

85 De penningmeester stelt jaarlijks een kasverslag op over het voorbije jaar dat met de boeken, bankuittreksels en alle andere boekhoudkundige bewijsstukken moet gestaafd worden tegenover in de eerste plaats de door de leden aangestelde kascommissie dewelke hem na onderzoek dezer stukken eventueel fiat verleend tot voorlegging van de bekomen cijfers aan ten tweede het bestuur dat na controle van het bekomen fiat diezelfde cijfers vrijgeeft ter eventuele verstrekking aan de definitieve leden die erom verzoeken na de Jaarlijkse Statutaire Ledenvergadering.

86 De goedkeuring van de cijfers opgenomen in het kasverslag geldt als ontheffing van de verantwoordelijkheid van de penningmeester aangaande het beheer der gelden gedurende het afgelopen verenigingsjaar.

87 Controle van het kasboek, de bankuittreksels, de inkomende en de uitgaande facturen kan alleenlijk uitgevoerd worden door de kascommissie op uitnodiging van of na afspraak met de penningmeester. De controle zal minstens eenmaal per jaar VOOR de Statutaire Jaarlijkse Ledenvergadering moeten uitgevoerd worden opdat de correcte kastoestand zou kunnen opgenomen worden in het verslag van de vergadering.

88 Weigering van de penningmeester om controle door de kascommissie van de boekhoudkundige stukken toe te laten zal de onmiddellijke schorsing van diezelfde penningmeester tot gevolg hebben.

89 Belet op een door de kascommissie voorgestelde datum kan niet als een weigering van controle beschouwd worden. Het bereiken van een vergelijk over mogelijke datums tot controle mag geen verschil van tijdsverloop van meer dan drie weken geven tussen de voorgestelde datum van de kascommissie en de datum die de  penningmeester past. Is dit toch het geval, dan zal deze zaak aan het bestuur voorgelegd worden ter beoordeling en ter beslissing van de eventueel te nemen maatregelen.

90 Vakantieperioden zullen beschouwd worden als uitzonderingstoestanden.

91 De titel van ondervoorzitter is louter facultatief en enkel van toepassing bij een afwezigheid van de voorzitter tijdens een officiële gebeurtenis. In dat voorkomend geval mag het voorzitterschap enkel opgenomen worden door een van de op dat moment aanwezige fungerende hoofdbestuursleden of de aangeduide ondervoorzitter, nooit door een bestuurslid in een commissarisfunctie. Dit hoofdbestuurslid of ondervoorzitter vervangt de voorzitter enkel  tijdens specifieke afwezigheden of gelegenheden en heeft op dat ogenblik identiek dezelfde rechten en plichten.

92 De redacteur verzorgt de samenstelling en de redactie van de nieuwsbrieven. Hij verzamelt de ingezonden bijdragen en waakt erover of de inhoud ervan niet kwetsend is voor derden en tevens of de ingezonden stukken niet strijdig zijn met de doelstellingen van de vereniging, de openbare orde of de goede zeden. Alle officiële mededelingen hem verstrekt en de vereniging aanbelangend zullen door hem gepubliceerd worden in de nieuwsbrieven. Hij verzorgt de toezending van de nieuwsbrieven aan de leden op een zo goedkoop mogelijke manier.

93 De redacteur verzorgd eveneens de verzending van alle rondschrijven der vereniging aan de leden per digitale toepas-sing.

Gedragscode

94 Bestuursleden verbinden er zich toe, bij het einde van hun mandaat, ongevraagd alle in hun bezit zijnde documenten en voorwerpen aan de vereniging toebehorend binnen de acht dagen terug te bezorgen, hetzij bij de voorzitter hetzij bij de secretaris.

95 Het bestuurslidmaatschap eindigt door : overlijden, ontslagname, afzetting en beëindiging van het lidmaatschap.

96 Bestuursmandaten zijn niet bezoldigd.

Kascommissie

97 De kascommissie bestaat uit drie door de statutaire algemene ledenvergadering gekozen leden welke geen bestuurslid mo-gen zijn en ook niet bezoldigd mogen worden. Er fungeren twee effectieve commissarissen, de derde is reserve commissaris.

98 Elk jaar wordt een nieuwe reserve commissaris verkozen. De vorige reserve commissaris neemt de plaats in van de op-schuivende commissaris. De uittredende commissaris kan zich herkiesbaar stellen als reserve commissaris.

99 De kascommissie heeft op uitnodiging van of na afspraak met de penningmeester nazichtrecht op de boekhoudkundige stukken van de vereniging.

Onkostenvergoeding

100 Bewijsbare onkosten zullen terugbetaald worden op voorlegging van de betreffende bewijzen.

Manifestaties

101 In de vakantiemaanden juli en augustus zullen geen manifestaties ingericht worden.

102 Er mogen geen mogelijkheden tot contacten tussen keurmeesters en deelnemers voor de aanvang van kynologische manifestaties gecreëerd worden.

Pupbemiddeling

103 De pupvermelding in de nieuwsbrieven van de vereniging zal enkel de nesten vermelden na controle op hun vermelding op de “Info Baby Dog” link van de K.M.S.H. en doorgifte van de geboorte via de  hiertoe voorziene  link op de site van de vereniging. Niet vermelding op de K.M.S.H. site kan enkel geïnterpreteerd worden als zijnde een nest niet conform aan de K.M.S.H reglementen en dus niet aanvaardbaar voor de vereniging, zelfs niet bij doorgifte via de site link van de vereni-ging.

104 De nesten doorgegeven door de charterfokkers voor vermelding  op de website van de vereniging en in de nieuwsbrief van de vereniging worden eveneens behandeld zoals in voorgaand artikel beschreven doch moeten tevens bijkomend beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in het door deze fokkers ondertekent charter. De tijdsduur van vermelding op de website wordt gesteld op tot drie maanden na de geboorte.

105 De inlichtingen moeten verstrekt worden via de link voorzien op de site van de vereniging.

106 De vereniging zal zich nooit garant stellen door aanbevelingen of garanties.

Dekreu vermeldingen

107 Om als dekreu voor vermelding op de website van de vereniging in aanmerking te kunnen komen moet de hond  eigendom zijn van een lid en beantwoorden aan alle door de K.M.S.H. geeiste reglementaire voorwaarden. Hij zal opgenomen worden met contactdetails, één foto en dit op voorwaarde van digitale bezorging de volgende stukken;  kopijen van drie verschillende tentoonstellingsuitslagen, uitgereikt door drie verschillende keurmeesters en telkenmale de uitslag “Uitmun-tend” vermeldend, kopij van de voor en achterkant van zijn stamboom en kopij van zijn foktoelating uitgereikt door de K.M.S.H. De aanvraag moet ingediend worden via de voorziene link op de site van de vereniging.
 
Vermelding als fokker

108 Iedereen kan tegen betaling van de geldende tarieven annonceren in de nieuwsbrieven. De annonces zullen melding ma-ken van alle verstrekte gegevens indien niet strijdig met de toepasselijke gedragscodes. Uitgesloten zijn echter op com-merciële basis gebaseerde dierenwinkels.

109 De voorwaarden om als charterfokker op de website van de club opgenomen te worden zijn de volgende : in België woon-achtig zijn, lid zijn van de vereniging zijn, een door de K.M.S.H. toegekende kennelnaam voeren, alle verdere voorwaarden gesteld in het charter vervullen en dit charter ondertekend hebben. De betreffende fokker zal vermeld worden met alle door hem verstrekte contactgegevens.

110 De vermelding om als charterfokker op de website van de vereniging vermeld te worden vereist steeds een schriftelijke aanvraag per Email.   
        
111 Om als annonce plaatsende firma in de nieuwsbrief vermeld te worden is steeds een schriftelijke aanvraag per Email vereist.         
   
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VERLAAT DE PAGINA