LIDMAATSCHAPBij invulling en doorzending van het aanvraagformulier tot lidmaatschap verbind de betrokkene zich tot naleving en eerbiediging van de hieronderstAanvrager wenst lid te worden van de Belgische Engelse Bulldog Club en verklaart zich akkoord met de doelstellingen, de statuten en de huishoudelijke reglementen die hij (zij) bevestigd te zullen eerbiedigen.

Hij (zij) verklaart zich eveneens akkoord met het feit dat de Belgische Engelse Bulldog Club niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor de eventuele schade die door hem (haar) of door personen of honden die hem (haar) vergezellen word aangericht op manifestaties ingericht door de vereniging.

Na betaling van het lidgeld zal zijn (haar) kandidatuur opgenomen worden in de eerstvolgende driemaandelijks verschijnende nieuwsbrief.
Hij (zij) wordt 14 dagen na de verschijning van zijn (haar) kandidatuur automatisch lid indien geen gegrond bezwaar binnen dit tijdsverloop wordt ingediend.

Kandidaat leden hebben eenmalig bijzondere lidgeldvoorwaarden, namelijk :

Intreden in de maanden januari, februari, maart kost hen                                    30 euro
Intreden in de maanden april, mei, juni kost hen                                                   20 euro
Intreden in de maanden juli, augustus, september kost hen                                10 euro
Intreden in de maanden oktober, november, december kost hen                          0 euro

Wel ontvangen zij  de Nieuwsbrief, die de te hernieuwen betaling van het lidgeld voor het volgend jaar (januari, februari, maart / april, mei, juni / juli, augustus, september / oktober, november, december) vordert aan de huidige leden.

Indien opportuun geacht  kunnen ook zij, mits betaling van het aldus
gevorderde lidgeld, hun lidmaatschap bestendigen.

Alle verstrekte gegevens worden in het database-bestand van de vereniging opgeslagen en louter en alleen voor eigen promotie gebruikt.
Deze gegevens blijven ter beschikking voor inzage en verbetering zoals bepaald in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privé-levenssfeer.

Het niet binnen de 8 werkdagen op de rekening van de vereniging verschijnen van het verschuldigd lidgeld ontbind de aangegane overeenkomst.

Contributie gelijktijdig te vereffenen op rekeningnummer

BE29 7509 3743 7464

Ten name van

BEBC, WALLESTRAAT 61,9506 WAARBEKE
AANVRAAG LIDMAATSCHAP
NAAR CONTRACT
VERLAAT DE PAGINA