Artikel 01

De vereniging is opgericht onder de benaming “ Belgische  Engelse Bulldog   Club “ en zal verkort aangeduid worden als  “ B.E.B.C. “. 
In de hierna volgende artikelen zal zij aangeduid worden als de vereniging.
Vertalingen dezer benaming in de andere officiële Belgische landstalen en de hieruit voortkomende afkortingen mogen gebruikt worden. Voor officiële doeleinden moet de vertaling en/of haar afkorting immer gebruikt worden als toevoeging aan de nederlandstalige benaming, voor officieuse doeleinden mag een vertaling of de afkorting van deze als zelfstandigheid gebruikt worden.
Teneinde de eenvormigheid te behouden zal de te gebruiken  vertaling of vertalingen van de officiële benaming(en) en haar/hun afkorting(en), vanaf het ontstaan der noodzakelijkheid  van hun gebruik, opgenomen worden in het huishoudelijk reglement.

Artikel 02

De vereniging is aangesloten bij de “ Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus” (K.K.U.S.H.) waarvan ze de herzieningsovereenkomst van het tractaat van de 6° januari 1908 erkent.
Zij aanvaardt de reglementen in voege en die welke in de toekomst vast te stellen zijn en verplicht zich deze te gehoorzamen.

Artikel 03

De zetel van de vereniging is gevestigd op haar secretariaatsadres. De zetel kan verplaatst worden bij eenvoudige bestuursbeslissing.

Artikel 04

De inkomsten der vereniging bestaan uit :
A.Lidmaatschappen waarvan het bedrag der jaarlijkse bijdrage geregeld wordt door de standregelen van het huishoudelijk reglement.
B.Schenkingen en toevallige baten.

Artikel 05

Het doel van de vereniging is fokkers en liefhebbers van de Engelse Bulldog nader tot elkaar te brengen, de hondensport te bevorderen en het fokken van Engelse Bulldoggen in zijn zuiverste vorm aan te moedigen. De vereniging tracht dit doel te verwezenlijken langs wettige weg en wel door :
A.Het houden van vergaderingen.
B.Het houden van lezingen, het vertonen van documentaire filmen en het inrichten van cursussen op kynologisch gebied.
C.Het steunen en organiseren van clubmatchen, tentoonstellingen en alle andere kynologische manifestaties.
D.Het verlenen van elke voorlichting betreffende aankoop, import, dekking, fokken, export, opfokken, verzorgen en opvoeden van de Engelse Bulldog in het algemeen.
E.Het bevorderen van het inschrijven van nesten zowel als het inschrijven van Engelse Bulldoggen in het L.O.S.H. of het A.L.S.H.
F.Het verlenen van haar bemiddeling tot het laten registreren van kennelnamen bij de K.K.U.S.H.
G.Verder door andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in strijd met de bepalingen en voorschriften van de K.K.U.S.H.

Artikel 06

Het aantal leden is onbeperkt maar mag nooit minder dan  drie bedragen.
Buitenlandse leden mogen tot de vereniging toegelaten worden, nochtans mag het aantal buitenlandse leden nooit de twee/vijfden van het totaal aantal leden overschrijden.
Als  buitenlanders worden beschouwd ; allen van niet Belgische nationaliteit, zelfs indien hun hoofdverblijfplaats in België gevestigd is.
De verscheidene vormen van lidmaatschap worden geregeld in de standregelen van het huishoudelijk reglement.
Als leden der vereniging kunnen aanvaard worden ; al deze die de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben. Zij mogen geen deel uitmaken noch medewerking verlenen aan verenigingen op Kynologisch gebied niet aangesloten bij de K.K.U.S.H. of aan buitenlandse verenigingen niet aangesloten bij het besturend lichaam erkend door de K.K.U.S.H.
Alle leden zijn spreek en stemgerechtigd met inachtname van de beperkingen vastgelegd in de standregelen van het  huishoudelijk reglement.

Artikel 07

De aanvraag tot lidmaatschap moet digitaal schriftelijk aan het secretariaat gericht worden.
Het lidmaatschap kan niet eerder in overweging genomen worden dan na ontvangst van het hiervoor verschuldigde lidmaatschapsbedrag.
De lijst der kandidaatleden wordt via het clubblad bekend gemaakt.
Eventueel ingediende bezwaren tegen aanvaarding van een kandidaatlid worden door het bestuur onderzocht, beoordeeld op hun gegrondheid en zullen eventueel de beslissing aangaande het al dan niet aanvaarden van dit kandidaatlid beinvloeden zo zij bekrachtigd bevonden worden door een voldoende bewijslast op grond van het ras, de vereniging of eender welke wettige gronden die het lidmaatschap uitsluiten.
Bij het weigeren van een kandidaatlid is het bestuur niet gehouden hiervan de reden op te geven.

Artikel 08

Het lidmaatschap eindigt door :
A.Overlijden.
B.Schriftelijke ontslagname voor het einde van het lopende boekjaar, volgens vastgelegde standregelen in het huishoudelijk reglement, afgegeven aan het secretariaat.
C.Wanbetaling door niet inning voor het begin van het nieuwe boekjaar, volgens vastgelegde standregelen in het huishoudelijke reglement, door de penningmeester.
D.Bewuste handelingen, strijdig met de statuten, uitsluiting tengevolge hebbend. De uitsluiting dient uitgesproken te worden door een Algemene Vergadering. Deze Algemene Vergadering kan bijeen komen op voorstel van het bestuur of van tenminste een/vijfde der leden, tot een gewone  of buitengewone algemene vergadering. Een voorstel ingediend door de leden moet gebeuren volgens de standregelen vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De uitsluiting kan enkel uitgesproken worden zo drie/vijfden der geldig uitgebrachte stemmen zich voor de uitsluiting verklaren.
E.Diskwalificatie door de K.K.U.S.H. gedurende de duur der diskwalificatie.
Geen dezer redenen geven recht op gehele of gedeeltelijke teruggave der betaalde contributies.

Artikel 09

Strafmaatregelen mogen door de vereniging uitgesproken worden, echter niet voor de belanghebbende aangetekend uitgenodigd is geworden om zijn verdediging te komen voeren.
Elk persoon door een strafbepaling getroffen, waarvan de uitwerking zich beperkt tot de kring van de vereniging kan, indien hij meent dat de beslissing tegen hem genomen de standregelen niet eerbiedigt, hoger beroep aantekenen bij de Kynologische Raad. Dit beroep is in elk geval ontvankelijk, indien de vereniging de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de K.K.U.S.H. heeft aangevraagd.
Personen getroffen door een strafbepaling zullen hiervan per aangetekend schrijven bevestiging ontvangen en zullen met ditzelfde schrijven op de hoogte gesteld worden van hun recht op hoger beroep.

Artikel 10

Het bestuur bestaat uit minstens drie en hoogstens zeven, wettelijk meerderjarige leden.
Het wordt door en uit de leden gekozen volgens standregelen vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
De leden verkiezen de voorzitter in funktie en de overige bestuursleden in hoedanigheid.
De taakverdeling onder de bestuursleden, uitgezonderd het voorzitterschap, wordt geregeld in het bestuur volgens de standregelen vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Het is bevoegd om in spoedeisende gevallen namens de vereniging handelend op te treden, doch legt dienaangaande verantwoording af in de eerstvolgende algemene vergadering.
De vereniging is niet aansprakelijk voor verbintenissen aangegaan door leden zonder schriftelijke goedkeuring van het bestuur.
Het dagelijks bestuur, verder genoemd het hoofdbestuur, van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het verdere bestuur, verder genoemd het commissariaatsbestuur, wordt gevormd door de overige bestuursleden.
Het hoofdbestuur is bevoegd in spoedeisende gevallen handelend op te treden, doch is dienaangaande verantwoording verschuldigd op de eerstvolgende bestuursvergadering.
Door het bestuur aan bestuursleden opgedragen te verrichten taken moeten steeds verantwoord zijn in het verslagboek.
Geen twéé leden uit één gezin mogen een hoofdfunktie in het bestuur waarnemen.
Elk jaar vervallen volgens beurtrollen, vastgelegd in de standregelen van het huishoudelijk reglement, bestuursfunktie's, namelijk minstens één hoofdbestuursfunktie en minstens één commissariaatsbestuursfunktie.
De uittredende bestuurders kunnen zich herkiesbaar stellen.

Artikel 11

Het bestuur is gemachtigd, bij ontstaan van één of meerdere tussentijdse vacatures, één of meerdere plaatsvervangers aan te duiden tot de eerstvolgende algemene vergadering.
Deze ad interim bestuursleden kunnen bevestigd worden in hun bestuurderschap indien zij schriftelijk hiertoe hun kandida¬tuur stellen en door de algemene vergadering hiertoe verkozen worden.

Artikel 12

Kandidaat bestuursleden moeten hun kandidatuur digitaal schriftelijk stellen volgens de standregelen vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Artikel 13

De Algemene Vergadering is de hoogste autoriteit van de vereniging. Zij zal jaarlijks opgeroepen worden.

Artikel 14

De jaarlijkse statutaire algemene vergadering der leden wordt door het bestuur op geroepen  in de loop van het jaar, volgens vastgestelde standregelen in het huishoudelijk reglement, om te vergaderen.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen zo dikwijls belegd worden als het bestuur nodig acht of wanneer tenminste één/vijfde der leden daartoe een met reden omkleed verzoek indient. Een voorstel ingediend door de leden moet gebeuren volgens standregelen vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
Van elke te houden algemene vergadering geeft het bestuur, met opgave der punten ter behandeling, tenminste acht dagen van te voren kennis aan de leden op de wijze vastgelegd in de standregelen van het huishoudelijk reglement.
De leden brengen op de vergaderingen één stem uit per behandeld punt een stemming vereisend. De wijze van stemmen wordt geregeld volgens de standregelen vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
Het stemmen bij volmacht is niet toegelaten.
Elk lid heeft het recht op de vergaderingen voorstellen of moties in te dienen en deze toe te lichten.
Algemene vergaderingen kunnen enkel bijgewoond worden door leden in orde met hun contributie en eventuele genodigden, deze laatsten hebben geen stemrecht en enkel inspraak op uitnodiging.
Het boekjaar van de vereniging, nodig ter vaststelling der uiterste vervaldatum der contributie, behelst een volledig kalenderjaar en wordt geregeld in de standregelen van het huishoudelijk reglement.
Contributies gestort in de loop van het boekjaar geven recht op lidmaatschap tot het einde van datzelfde boekjaar, uitgezonderd in de gevallen voorzien in de standregelen van het huishoudelijk reglement.
Het bestuur is verantwoording verschuldigd op de jaarlijkse statutaire algemene vergadering over het voorbije boekjaar.
De Algemene Vergadering geeft ontheffing aan de bestuurders.
Besluiten van de Algemene Vergadering worden via het clubblad aan de leden medegedeeld,

Artikel 15

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door het bestuur en regelt alle zaken waarin de statuten niet voorzien.  Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.  Elk voorstel tot verandering of toe- of bijvoeging aan het  huishoudelijk reglement wordt in het bestuur behandeld en doorgevoerd zo deze er zich voor uitspreken door stemming.  Het bestuur wordt de mogelijkheid gelaten zich onbevoegd te verklaren inzake de behandeling van een voorstel. Dit voorstel  zal dan verplicht moeten voorgelegd worden aan de eerstvolgende Algemene Vergadering ter behandeling. 
Alle veranderingen of toe- of bijvoegingen eisen een meerderheid van stemmen, te verstaan volgens de normen vastgelegd  in de standregelen van het huishoudelijk reglement.  Bij staking van stemmen telt de stem van de voorzitter, of van de persoon die de vergadering voorzit, doorslaggevend.
Artikel 16

Wijzigingen aan de statuten kunnen alleen bekrachtigd worden  op en door een Algemene  Vergadering, dit op voorstel van het bestuur of van tenminste één/vijfde der leden wiens voorstel met reden moet omkleed zijn.
Een voorstel ingediend door de leden moet gebeuren volgens de standregelen vastgelegd in het  huishoudelijk reglement.
De wijzigingen kunnen enkel uitgesproken worden zo drie/vijfden der geldig uitgebrachte stemmen zich voor de wijziging verklaart.
De voorgestelde wijzigingen worden minstens acht dagen voor hun behandeling ter kennis van de leden gebracht. Wijzigingen worden eerst van kracht na goedkeuring door de  K.K.U.S.H.

Artikel 17

Tot ontbinding der vereniging kan alleen worden besloten in een afzonderlijke daartoe belegde algemene vergadering welke minstens vier weken van tevoren moet aangekondigd worden.
Op de agenda van deze vergadering mogen geen andere punten voorkomen dan de notulen der vorige algemene vergadering en het voorstel tot ontbinding der vereniging.
Het besluit tot ontbinding is slechts dan genomen indien zich tenminste vier/vijfden der geldig uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart.
De bezittingen der vereniging worden alsdan aan een andere kynologische vereniging aangeboden. In geen geval mogen zij onder de leden verdeeld worden.

Aldus voorgesteld en aangenomen op de bestuursvergadering dd 18.03.1983
Aldus voorgesteld en aangenomen op de algemene vergadering dd 27.03.1983
Aldus bekrachtigd door de K.K.U.S.H. dd 26.04.1983

STATUTEN VAN DE "BELGISCHE ENGELSE BULLDOG CLUB"
VERLAAT DE PAGINA